ศาลจังหวัดเวียงสระ
Wiang Sa Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดเวียงสระ

ศาลจังหวัดเวียงสระจัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย เรื่อง "ยกระดับการคุ้มครองสิทธิภายใต้หลักนิติธรรม"

ระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.30 นาฬิกา ศาลจังหวัดเวียงสระจัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม งบขับเคลื่อนนโยบาย เรื่อง "ยกระดับการคุ้มครองสิทธิภายใต้หลักนิติธรรม"ให้แก่ข้าราชการลูกจ้าง พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในชีวิตประจำวันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีนายปิยะวุฒิ เครือจันทร์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเวียงสระ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม และนโยบายผู้บริหารศาลยุติธรรม" พร้อมด้วยนายทวี จำปา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดเวียงสระ ,นางสาวกมลฤทัย หนูมี ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเวียงสระ เป็นวิทยากรร่วมบรรยายในหัวข้อ "การลดการเรียกหลักประกัน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความปลอดภัยให้กับสังคม" และนายธวัชชัย ชูดวง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดเวียงสระ เป็นวิทยากรในหัวข้อ " การยกระดับการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีอาญา" ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศาลจังหวัดเวียงสระ และผ่านระบบการประชุมแบบเรียลไทม์ (Google Meet)


image เอกสารแนบ