ศาลจังหวัดเวียงสระ
Wiang Sa Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดเวียงสระ

ศาลจังหวัดเวียงสระสืบพยานด้วยระบบบันทึกคำพยานด้วยภาพ และเสียงในห้องพิจารณาคดี (e-Hearing system)

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 นาฬิกา นายปิยะวุฒิ เครือจันทร์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น
ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเวียงสระ มอบหมายให้
นางอรนุช วิริยพันธ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงกระบี่ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดเวียงสระ และนายชาร์รีฟ เมฆหมอก ผู้พิพากษาประจำศาลจังหวัดนนทบุรี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง
ผู้พิพากษาประจำศาลจังหวัดเวียงสระ ทำการสืบพยานด้วยระบบบันทึกคำพยานด้วยภาพและเสียงในห้องพิจารณาคดี
(e-Hearing system) จำนวน 6 ปากในคดีอาญาหมายเลขดำ ที่ 586/2564 ข้อหา ความผิดต่อชีวิต และเป็นคดีแรก
ซึ่งได้นำระบบการถอดเสียงบันทึกคำเบิกความอัตโนมัติมาใช้ในการสนับสนุนการพิจารณาคดี ตามข้อบังคับประธานศาลฎีกา
ว่าด้วยการบันทึกคำเบิกความพยานในคดีอาญาโดยใช้วิธีการบันทึกลงในวัสดุซึ่งสามารถถ่ายทอดออกเป็นภาพและเสียง พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ การดำเนินการด้วยระบบดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบกับคู่ความมีความพึงพอใจเนื่องจากสะดวก และรวดเร็ว
ณ ห้องพิจารณาคดีที่ 2 ศาลจังหวัดเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


image เอกสารแนบ