ศาลจังหวัดเวียงสระ
Wiang Sa Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดเวียงสระ

ศาลจังหวัดเวียงสระ จัดโครงการ “ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ศาลจังหวัดเวียงสระจัดโครงการ “ส่งเสริมการประสาน
ความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕”  โดยมี
นายปิยะวุฒิ เครือจันทร์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ช่วยทำงานชั่วคราว
ในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเวียงสระ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมนี้ นางอรนุช วิริยพันธ์
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงกระบี่ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดเวียงสระ พร้อมด้วยนายทวี จำปา และนายธวัชชัย ชูดวง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดเวียงสระ
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมในเขตอำนาจศาล ณ ห้องประชุมวิภาวดีแกรนบอลรูม อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


image เอกสารแนบ