ศาลจังหวัดเวียงสระ
Wiang Sa Provincial Court

เกี่ยวกับหน่วยงาน
image

ศาลจังหวัดเวียงสระ

ประวัติความเป็นมา/ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน
image

  ประวัติศาลจังหวัดเวียงสระ

ด้วยได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.๒๕๕๐ ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๐  สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ ได้เป็นผู้ดำเนินการขอใช้ที่ดินสำหรับก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเวียงสระ ซึ่งเป็นที่ดินแปลงสาธารณประโยชน์  “ทุ่งเลี้ยงสัตว์ห้วยมะนาว”  เนื้อที่ประมาณ  ๑๙  ไร่ ๑ งาน ๔๗.๓ ตารางวา ตั้งอยู่ท้องที่หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสำนักงานศาลยุติธรรมได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัด  เวียงสระ ขนาด ๘ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบเป็นเงิน ๑๐๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเก้าล้านสองแสนบาทถ้วน) ซึ่งสำนักงานศาลยุติธรรม     ได้ว่าจ้างบริษัท พระราม ๒ การโยธา จำกัด เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และพระราชกฤษฎีกาได้ประกาศวันเปิดทำการศาลจังหวัดเวียงสระ ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖