ศาลจังหวัดเวียงสระ
Wiang Sa Provincial Court

เกี่ยวกับหน่วยงาน
image

ศาลจังหวัดเวียงสระ

ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

ศาลจังหวัดเวียงสระ

เปิดทำการศาลในวันที่ ๑  เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๓๓ หมู่ที่ ๕ ตำบล      บ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๙๐ โทร ๐ ๗๗๓๖ ๖๗๗๗  เป็นศาลชั้นต้น ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มีอำนาจหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญา    ทั้งปวง เว้นแต่คดีที่อยู่ในเขตอำนาจศาลอื่นตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ศาลพิเศษ และ  ศาลชำนัญพิเศษ มีเขตอำนาจครอบคลุมพื้นที่ใน ๕ อำเภอ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้แก่

 1. อำเภอเวียงสระ
 2. อำเภอเคียนซา
 3. อำเภอชัยบุรี
 4. อำเภอพระแสง
 5. อำเภอบ้านนาสาร

มีจำนวนสถานีตำรวจ จำนวน 8 สถานี ได้แก่

 1. สถานีตำรวจภูธรเวียงสระ
 2. สถานีตำรวจภูธรเคียนซา
 3. สถานีตำรวจภูธรชัยบุรี
 4. สถานีตำรวจภูธรพระแสง
 5. สถานีตำรวจภูธรบ้านนาสาร
 6. สถานีตำรวจภูธรท่าชี
 7. สถานีตำรวจภูธรเขานิพันธ์
 8. สถานีตำรวจภูธรบางสวรรค์