ศาลจังหวัดเวียงสระ
Wiang Sa Provincial Court

News
เรื่อง การเลื่อนวันนัดพิจารณาคดี ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศศาลจังหวัดเวียงสระ เรื่อง การเปิดทำการในวันหยุดราชการ เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ประกาศศาลจังหวัดเวียงสระ เรื่อง รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนรับเป็นทนายความที่ศาลตั้งตามประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญา ประจำศาลจังหวัดเวียงสระ พ.ศ.2564 ประกาศศาลจังหวัดเวียงสระ เรื่อง การปฏิบัติงานนอกเวลาทำการเกี่ยวกับการดำเนินกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสามาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม 2564 ศาลจังหวัดเวียงสระดำเนินการเชิงรุกเพื่อดำเนินการตามนโยบายประธานศาลฎีกา “สร้างดุลยภาพแห่งสิทธิ”

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

image
image
image
image
image
image