ศาลจังหวัดเวียงสระ
Wiang Sa Provincial Court
News
ศาลจังหวัดเวียงสระจัดประชุมหารือและเตรียมความพร้อมการจัดโครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ศาลจังหวัดเวียงสระประชุมเตรียมความพร้อมการนิเทศงานฯ ศาลจังหวัดเวียงสระเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๘ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ โดยระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ(ZOOM) ศาลจังหวัดเวียงสระสืบพยานด้วยระบบบันทึกคำพยานด้วยภาพ และเสียงในห้องพิจารณาคดี (e-Hearing system) ศาลจังหวัดเวียงสระจัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย เรื่อง "ยกระดับการคุ้มครองสิทธิภายใต้หลักนิติธรรม"

 
ศาลยุติธรรมยืนหนึ่งเรื่องความพร้อม COVID 19

 

ขั้นตอนการพิจารณาคดีออนไลน์ (กรณีไต่สวนคำร้องหรือคดีฝ่ายเดียว)    ขั้นตอนการพิจารณาคดีออนไลน์ (กรณีสืบพยานสองฝ่าย)
  

 

การเตรียมความพร้อมเพื่อการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

 

 

ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ศาลจังหวัดเเวียงสระ

ชื่อห้อง คลิกที่รูปเพื่อเข้าห้อง รหัสห้อง สแกนเพื่อใช้งานผ่าน SmartPhone
ห้องพิจารณาคดีที่ 1 ugv-iaxy-yjd
  ห้องพิจารณาคดีที่ 2 epj-tqtf-rys
ห้องพิจารณาคดีที่ 3 yea-pudh-fcd
ห้องพิจารณาคดีที่ 4 qmu-kjhw-reu
ห้องพิจารณาคดีที่ 6 rsv-rwod-bwc
ห้องพิจารณาคดีที่ 7 oqe-arkg-rvn
ห้องผัดฟ้อง/ฝากขัง mik-iddg-cca
ห้องไกล่เกลี่ย  cju-ocgh-vfw

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image